Bölge İdare Mahkemeleri Kararlarına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı


ÖZET: Anayasa Mahkemesi 26/7/2023 tarihli ve E: 2023/36, K. 2023/ 142 sayılı Kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 46. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Konusu yüz bin Türk lirasını (2023 yılı için beş yüz seksen bir bin Türk lirasını) aşan...”ibaresini Anayasaya aykırı bularak; (b) bendinin kalan kısmını ise6216 sayılı Kanunun 43/4 bendi kapsamında iptal etti. 

Kararın gerekçesi, beş yüz seksen bir bin Türk lirasının altında kalan tüm vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlerden kaynaklanan davalarda ilk kez davacılar aleyhine hüküm kuran bölge idare mahkemesi kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurulamaması hükmün denetlenmesini talep etme hakkına orantısız bir sınırlama getirmesi olarak belirtilmiştir. 

Buna göre bu Karar sonucunda Bölge İdare Mahkemeleri Kararları, temyize götürülemeyeceğinden Yasama organına düzenleme yapması için süre tanınmış ve Kararın dokuz ay sonra (13 Temmuz 2024)   yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

2023/146 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri … https://ow.ly/wSzt50PXZ8M

  • Sosyal Medyada Paylaş