Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesinin Yapılma Esasları


ÖZET

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılarak Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması hakkında düzenleme yapıldı.

1.Mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın,mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.

2.İade talepleri nakden veya mahsuben yapılabilecektir.

3.Yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden ve mahsuben iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilecektir.

4. Buna karşılık alt mükelleflerin mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba - Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara ilişkin olarak ise belirli oranlarda teminat gösterilerek iade yapılabilecektir.

5.Mahsuben iade taleplerinde KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba - Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara is abet eden kısmın mahsuben iadesi;

⎯HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,

⎯İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,

⎯HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMMraporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

6. Nakden iade taleplerinde KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba - Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

⎯HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,

⎯İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,

⎯HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir

7. KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4’üncü maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip bu bölümde yer alan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilir ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020/110) görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş